noy 07, 2019 11:18 Asia/Tehran
  • De İnsoniyyət aləmi nicatədə imoməti bino be mınosibəti təbrik

Hicri ğəməri 260 nə sori rəbiuləvvələ manqi 8 nə ruji dınyo şiəyon 11 minnə imom ,İmom Həsən Əskəri(ə) şəhodəti bəpeştə,həzrəti avlod həzrəte Məhdi(ə) bə imomət rəsə.

Hicri ğəməri 260 nə sori rəbiuləvvələ manqi 8 nə ruji dınyo şiəyon 11 minnə imom ,İmom Həsən Əskəri(ə) şəhodəti bəpeştə,həzrəti avlod həzrəte Məhdi(ə) bə imomət rəsə.

Dınyo şiəyon 11 minnə imomi şəhodəti xəbə Samerra şəhri həmmə vıronədə pevılo bı və cəmaət bə Həzrət ehtırom karde xoto əzadarətişon karde.

Həzrət Məhdi(ə) ıştə əzizə dədə meyyet nımoji vote bəpeştə Xıdavəndə xalıği iznədə nəzəronku niyon be,çə vaxtiku be ki Həzrət Məhdi(ə) əvvəliyə ğəybəti devran təşkil be ki de  ğeybəte suğra nomi şəşhure.

Həzrət Məhdi(ə) ğeybəte suğra devran hicri ğəməri 260 nə soriku bino bə və desbə hicri ğəməri 329 nə sori dəvomış bə.

Həzrət Məhdi(ə) ım əyyamədə dıştə məxsusə nəvvabon vositə de cəmaət rabitəş bə ta ım ki hicri ğəməri 329 nə sori həni nımayəndəş mərifi nıkarde və həzrəti dırozə ğəybət təşkil be.

Həzrət Məhdi(ə) ğəybəti dəlil bə rəvoyəti əsosi,həzrəti terror karde ehtimal ə həzrəti əhdı peymonədə beyəti nıbe və şiəyon imtıvon karde elan bə.

Təğribən 1200 sore ki dınyo cəmaət intizarədəy ta Məhdi(ə) de Xıdo icazə zuhur bıkə ta ıştə beynəlxalğə hukuməti bə ədulət və sulh iyən əmniyyəti əsosi bərpo bıkə.

Həmmə ilahiyə dinon,insonon tale  ruşin və bərobər de sulh,səfa,oroməti əmniyyət iyən ədoləti inkişaf zındən ,talee ki insoniyyət aləmi nicat ədə zuhurədə,əhle botil və zılm iyən sitəm nabod bəben və ədolət inkişaf bəkay.

İron İslam Respublika telerədyo təşkilat insoniyyət aləmi nicatədə imoməti bino be dınyoədə bə həmmə ozodəti tələb kardəkəson təbrik votdə.

 

təğ

komment