noy 07, 2019 11:34 Asia/Tehran
  • Atom sazışədə təəhhodon kam kardeyu İroni 4 minnə ğədəm peqətə be.

Atom sazışədə təəhhodon kam kardeyu İroni 4 minnə ğədəm zinə Fordo atom təsisatdə təşkil be.

Atom sazışədə təəhhodon kam kardeyu İroni 4 minnə ğədəm zinə Fordo atom təsisatdə təşkil be.

Bə İRNA xəbon əsosi İroni atom enerji təşkilat qıləy bəyonotdə elanış karde prezdent və İroni milli əmniyəti aliyə şura  əmron icra karde cəhətdə 4 şanbə ruji 2800 kiloiyə məxzən ki təğribən 2 həzo kiloqırəm  UF6 qazış heste,beynəlxalğ atom enerji təşkilati nəzorətəkon huzurədə Nətənzı,orani qəncin kardə mərkəziku ovıştıniye bəpeştə bə Fordo atom qəncin kardə mərkəz.Fordo xurək doə mərkəzdə ğərorış qəte.

İron İslam Respublika prezdent Həsən Ruhani 3 şanbə ruji atom sazışədə İroni təəhhodon kam kardeyu 4 minnə ğədəmi icra elan kardeədə votışe:atom sazışi həmmə tərəfon bəpe bıznon ki İron nibəzne i tərəfə bə atom sazışi peşt pur be.

Prezdent Ruhani votışe:İroni 4 minnə ğədəm həm bənə navnə 3 qılə Oqardənine və əqər atom sazışi həmmə tərəfon bəştə təəhhodon oqardon,islamiyə Respublika həm ıştə təəhhodon icra bəkay.

Amerkə 2018 minnə sori mayə manqi 8 nə ruji İ tərəfə İroni atom sazışiku de 5+1 qrup ki 2015 minnə sori bə imza rəsə be xaric be.

İron 1 sor atom sazışiku 1 tərəfə sorətədə Amerkə xaric be bəpeştə və bə İroni zid Amerkə sanksiyaon cubran kardeyu Avrupavıjon vədə bə kar nome bəpeştə,atom sazışədə ıştə təəhhodon kam kardeyu ğədəm bə ğədəm hərəkətış  bino karde.

İroni təəhhodon kam karde 4 minnə ğədəmi icraku bə nav,3.67 miğdariku orani qəncin karde inkişaf doe iyən təhğiğ və tuvsiyədə həmmə təəhhodon ğət kardeku iborət bə.

 

komment