noy 08, 2019 10:25 Asia/Tehran
  • Ğəribabadi:Səudiyyə Ərəbıston bəpe bəştə sirriyə atom fəaliyyəton oxo bıdə.

Viyanaədə bıə İ bə milləton təşkilatdə İroni səfir və daimə nımayəndə votışe:Səudiyə Ərəbıston bəpe bəştə sirriyə atom fəaliyyəton oxo bıdə və həmkari iyən ruşinə fəaliyyətonədə İroni ıştə olqo ğəror bıdə.

Viyanaədə bıə İ bə milləton təşkilatdə İroni səfir və daimə nımayəndə votışe:Səudiyə Ərəbıston bəpe bəştə sirriyə atom fəaliyyəton oxo bıdə və həmkari iyən ruşinə fəaliyyətonədə İroni ıştə olqo ğəror bıdə.

Kazım Ğəribabadi zinə beynəlxalğ atom enerji təşkilati hakimon şura iclosədə iştirak karde bəpeştə Səudiyə Ərəbıstonı nımayəndə sıxanon reaksiyaədə ki İron de beynəlxalğ atom enerji təşkilati komilə həmkarəti zərurətiku qəpış jə be votışe: beynəlxalğə atom enerji təşkilati mıtəmadiyə tələbon kənoədə Ərəbıstonı kral ısət həm beynəlxalğə atom enerji təşkilati roziyə sənədonış imza və icra kardə ni və çı beynəlxalğə təşkilati nəzorət kardəkəson bə ım məmləkəti atom mərkəzon daxil be həxış ni,Ərəbıstonı nımayəndə jıqonə şərayetədə çoko ruşinə fəaliyyət və həmkarətiku qəp jedə.

 

təğ

komment