noy 08, 2019 13:18 Asia/Tehran
  • Miyanə 5.9 rixteriyə buməlarzədə 5 nəfər kıştə bə.

İroni şimal ğərb,şərği azərbaycan ostanədə təciliyə tib xıdməton mərkəzi rəis ımruj sıb elanış karde Miyanə şəhrstanədə 5.9 rixter boməlarzə ım ostanədə bə 5 nəfəri kışte və çandə 10 nəfəri yarəjə be bois bə.

İroni şimal ğərb,şərği azərbaycan ostanədə təciliyə tib xıdməton mərkəzi rəis ımruj sıb elanış karde Miyanə şəhrstanədə 5.9 rixter boməlarzə ım ostanədə bə 5 nəfəri kışte və çandə 10 nəfəri yarəjə be bois bə.

Şərği Azərbaycanı ostandariədə bıhroni mudiriyyət mərkəzi rəis  Muhəmməd Bağır Honərbər həm votışe:desbə ısət 30 qıləsə veyə bina buməlarzə qıniyə dionədə xərob bə.

Im buməlarzə de İroni zəman cumə ruji saat 2:17 dəğə İroni şərği Azərbaycan ostani Miyanə şəhrstani Tərk şəhrış lorzıni.

Im buməlarzə zəmini 8 kilometr nığıliədə əncom bə.

Buməlarzə ğərbi azərbaycan,Ardəvil,Qilan-tolışə şəhron və dionədə,Zəncan və Ğəzvinı ostanonədə həm his bə.

 

təğ

komment