noy 12, 2019 13:49 Asia/Tehran
  • İron və Ğazağıstanı xarici koon vəziron Nursultanədə vindımonışon dəvoni.

İroni xarici koon vəzir və Ğəzağıstanı xarici koon vəzir 2 tərəfə mevzoon barədə vindımon və votımonışon dəvoni.

İroni xarici koon vəzir və Ğəzağıstanı xarici koon vəzir 2 tərəfə mevzoon barədə vindımon və votımonışon dəvoni.

İroni xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif və Ğazağıstanı xarici koon vəzir Muxtar Tluberdi zinə şanqo Nursultan şəhrədə 2 tərəfə rabiton oxonə şərayit mincumlə 2 qılə məmləkəti mıştərəkə kamisiya,ticari və ixtisadiyə həmkarətion məxsusən Kaspi dıyo baxşədə porton həmkarətion,həvoiyə nəğliyat,konsoliyə həmkarətion,Astanə muzakiron uzv bə məmləkəton omə icloson iyən 2 tərəfi nəzədə bıə mevzoon barədə votımonışon dəvoni.

İroni xarici koon vəzir zinə Astanə Klub nomo bıə iclosədə iştirak kardeyu ki ha sor təşkil bedə de Ğazağıstanı rəsmi şəxson vindımon kardeyu bə ım məmləkət şə.

 

komment