noy 13, 2019 23:40 Asia/Tehran
  • Votımon və muzakirə, məntəğə bıhranon yeqanə hələkə roy.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot votışe: Tehron həmişə bə votımon bənə məntəğə bıhranon yeqanə hələkə şivə və metodi təkid kardedə və ım sahədə ıştə həmmə zərfiyətiku istifodə bəkarde.

Seyed Əbbas Mosəvi İ Bıə Ərəbə Əmirətion qılə rəsmi şəxson tərəfo tojədən məntəğədə votımonon barədə zərruriyatiku qəp jə mısbətə hərəkət bə hisobış varde və votışe: İron jıqonə votımonon və muzakirəonədə bənav dəşə kişvər be.

Musəvi əlovəş karde: məntəğə votımonon icma iyən Hormozi sulh plan əcumlə koon heste ki İron rəsmən əvoni binoş karde.

Əv bə həminə planon bə İrağ və Fars dıyo hamsoyə kişvəron təğdim karde işorə və təsdiğış karde: ım plan bə İron və hamsoyə kişvəron miyono mıştərikə əmniyyəti əsos təhdidon vey qəte qarantiyaəkəy iyən sulh vvə mıtəğabil ehtıromi çərçivədə co kişvəron daxıli koonədə mıdoxiləon vəy bəqəte ta milləton ıştən ıştə sərneveşti təyin bekon.

komment