noy 14, 2019 23:58 Asia/Tehran
  • Fələstin və şərifə Ğuds çı islam dınyo vey muhimmə məsələy.

İroni prezident votışe: islam dınyo bə dışmen Fələstin məsələ bə təcrid barde icozə nibədoy.

Həsən Ruhani ımruj Tehronədə bıə islamiyə vəhdət 33-nə beynəl xalğ iclosədə bə islam dınyo huşin mande çərçivədə Amerkə və sionist rejimi siyasəton məğlubiyət işorə və təkidış karde: Əfğanıstan, İrağ və Yəməni milləton ğətliam karde iyən islamiyə kişvəronədə təfrəğə ığande əcumlə məntəğədə Amerkə siyasəton təsir be.

Ruhani bə Fələstin məsələ de Fələstin milləti iradə həl bey təkidış karde və votışe: cıvonon bəpe oğo bıbun ki Amerkə çı məntəğə və mısılmonon dust ni və ni bəbe çən bəpe məntəğə bıhranon de milləton iştiroki həl bıbu.

İroni prezidnt de sionist rejimi əloğəon normal karde xoto bəzi islamiyə kişvəron sazış və xiyonət karde iyən anti mısılmonon planonədə ım rejimi hərbi və kəşfiyot koməkiku istifodə karde barədə təkidış karde: İron bə sionist rejim və Amerkə siyasəton əleyh mubarizə barədə xoto navdəşə kişvəre iyən Fələstin milləti mudafiəkəy.

Imruj de İroni prezidentəti iştiroki islamiyə məzhəbon miyono təğrib beynəl xalğ təşkilati 12 qılə vıjniyə kitobon həm şo və nımoyiş doe be.

islamiyə vəhdət 33-nə beynəl xalğ iclos de məçidul Əğsaku mudafiə karde çərçivədə islamiyə vəhdət şuari iyən 90 qılə kişvəronku 400 qılə siyasi və dini alimon iştiroki ımruj sıb Tehronədə bino be və detosə şənbə dəvom kardedə.

təğ

komment