noy 16, 2019 14:21 Asia/Tehran
  • İnğilabi yolə rəhbəri:İsrail məhv bıbo yəni Fələstinı əsosə xıvandon bıznon devləti vıjniye.

İslamiyə inğilabi yolə rəhbəri israili məhv beş ,ğeyre həğiğiyə sionist rejimi məhv be və Fələstinı əsosə xıvandon mincumlə mıslmonon,xristiyənon və yəhodion hakim beş zınə.

İslamiyə inğilabi yolə rəhbəri israili məhv beş ,ğeyre həğiğiyə sionist rejimi məhv be və Fələstinı əsosə xıvandon mincumlə mıslmonon,xristiyənon və yəhodion hakim beş zınə.

İslami İnğilabi yolə rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei zinə sıb İron İslam Respublika nizomi məsul şəxson,islami vəhdət konfransədə iştirak əkə mehmonon,islamiyə məmləkəton səfiron və mıxtəlif qruponədə bıə cəmaəti vindımonədə votışe:İslami deşmenon və çəvon əvvələdə Amerkə,islami əsl və həmmə islamiyə məmləkətonədə muxalifin və çəmə məntəğədə çəvon əsosə silah, muhimmə mərkəzonədə nufuz,milləton miyonədə təfriğə və problemon həl karde ro Amerkə vədə təslim be  çorə zıne təbliğ kardeş zınə ki ım planon vədə əloc,məsələon oşko karde və həxi roədə mandeye.

İslami inğilabi yolə rəhbəri,vəhdəti mərtəbəonku işarə kardeədə,islam dınyoədə vəhdəti kamə mərtəbə və 1 minnə ğədəmış,ictimaiyyəton,devləton toyfan və islamiyə məzhəbon bə iyandı  təcavuz və zərbə jeku kəno mande və mıştərəkə deşmeni vədə vəhdətış zınə və votışe: bəpeə mərtəbədə islamiyə məmləkəton bəpe de iyandı elm,sərvət,əmniyyət və siyasiyə ğıvvədə islami tojə mədəniyyəti bə dast vardeyu bə iyandı komək bıkən və ım roədə cəhd bıkən ki islamiyə respublika həm həminə  nuğtə yəni bə islami tojə mədəniyyəti rəseş nəhaiyə hədəfış ğəror doə.

Həzrət Ayətullah Xamenei islam dınyoədə mevcod bə qiriftarətion mincumlə Fələstinı məsələ və Yəmənı cuninə canq,Asiya ğərb və Şimal Afrikaədə daveonış bə İyandı hucum nıkarde iyən mıştərəkə deşmeni vədə bə vəhdət əməl nıkardeku iborətış zınə və votışe:ımruj islam dınyoədə həmməysə yolə mısibət Fələstinı məsələy ki qıləy millətışon ıştə kə və vətəniku arəvə kardə.

Yolə rəhbəri bə deşmenon cəhd,mərhum İmom Xomeyni və islamiyə nizomi məsul şəxson mıtəmadiyə işarə yəni İsrail məhv be barədə,məna əvəz karde həxədə işarəş karde və votışe:əmə Fələstin və çəy  istiğlal və nicat pəydo karde tərəfdarimon və İsrail i məhv be,yəhodiyə milləti məhv be mənoədə ni,çunki əmə dəvon heç qılə komon ni jəqo ki çəmə məmləkətdə həm dastəyi yəhodi,əmniyyətdə jimon dəvonedən.

Həzrət Ayətullah Xamenei votışe:Fələstinı millət çı mıslmon və çı xristiyən və yəhodi ki ə sərzəmini əsosə xıvandku hestin bəpe bıznon ıştən,ıştə devləti vıjniye və əcnəbion və ğoldoron mincumlə Netaniyaho beğande və ıştə məmləkəti idarə karde ki əlbətdə ım şərayet təşkil bəbe.

İslami inğilabi yolə rəhbəri ruşini fikon iyən islam dınyo alimon vəzifəş ve muhim zınə və votışe:de zumandəti həxiku mudafiyə bıkən və deşmeniku mətarsən və bıznən islam dınyo de Xdavəndə xalıği yoliyəti navədə nezə rujonədə ıştə ruşinə arzoon bə nəticə rəse  bəinde.

 

təğ

komment