noy 17, 2019 13:14 Asia/Tehran
  • İnğilabi yolə rəhbər:İroni deşmenon həmmişə təxribat və no əmniku himoyəşon kardə.

İslami İnğilabi yolə rəhbəri xaric fiğh dərsədə enerji mudiriyyət karde plani həxədə işarəş karde və votışe:ım koədə təxəssusım ni və koəzınon nəzər həm ım məsələdə fərğış heste əmmo votəm be əqər 3 qılə ğıvvə yolon bə ğərol bon çəyku himoyə bəkam.

İslami İnğilabi yolə rəhbəri xaric fiğh dərsədə enerji mudiriyyət karde plani həxədə işarəş karde və votışe:ım koədə təxəssusım ni və koəzınon nəzər həm ım məsələdə fərğış heste əmmo votəm be əqər 3 qılə ğıvvə yolon bə ğərol bon çəyku himoyə bəkam.

İslami İnğilabi yolə rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei ımruj votışe:3 qılə ğıvvon yolon de eksperton nəzər bə qıləy ğərol rəsən və təbiiy ki bəpe icra bıbo və əlavəş karde yəğin ki bəzi odəmon çı ğəroliku niqəran və norohət bəben və ya bə çəvon ziyan bəbe,əmmo təxtibat və otəş je milləti tərəfo ni bəlkə şərrə tərəfon əncomışon doə.

İslami İnğilabi yolə rəhbəri votışe:bə inğilabi zid iyən İroni deşmenon həmmişə jıqonə təxribaton və no oromətionku himoyəşon kardə və ısət həm bə həmonə ko məşğulin və əlavəş karde heç qılə əğlımandə inson ki ıştə məmləkətış pidə jıqo koon əncom nibədoy.

 

komment