noy 17, 2019 13:27 Asia/Tehran
  • İslamiyə vəhdət konfransi bəyonot

İslamiyə vəhdəti beynəlxalğə konfransi 33 nə devrə zinə şanqo Tehronədə qıləy bəyonoti nəşr kardeədə bəştə ko oxoş do.

İslamiyə vəhdəti beynəlxalğə konfransi 33 nə devrə zinə şanqo Tehronədə qıləy bəyonoti nəşr kardeədə bəştə ko oxoş do.

Bə İRNA xəbon əsosi islamiyə vəhdətı beynəlxalğə konfransi 33 nə devrədə iştirak kardəkəson ım konfransi oxoyədə təşkil bə bəyonotdə  bə Ələğsa məçit təcavuz,əsri muğavilə çərçivədə  məhkum be və çı mığəddəsə məçitiku islamiyə məmləkəton mudafiyə karde tələb be.

Im bəyonotdə bə Ələğsa təcavuz karde bə islamiyə mığəddəsati zid xətoə fitnəqərə hərəkət hisob omə ki islamiyə məmləkəton bəpe çəy vədə ciddiyə siyasətışon bıbo.

İslamiyə vəhdəti beynəlxalğə konfransi 33 nə devrədə iştirak əkon konfransi oxoyədə təşkil bə bəyonotdə dınyoədə azadəonku dəvətışon karde muğavimət cəhbəku himəyo bıkən və sionist rejim və Amerkə təcavuzon vədə əvonış bə mubarizə dəvətış karde.

 

təğ

komment