dek 01, 2019 12:55 Asia/Tehran
  • Ərağçi:dınyo atom sazışi hifz iyən çəy icra kardeədə məsuliyyətış heste.

İroni xarici koon vəziri siyasiyə muavini votışe:İroni atom sazış qıləy beynəlxaığə diplamatikə nəticəy və dınyo məmləkəton bəy diğğət doe iyən çəy icra və hifz kardeədə məsuliyyətışon heste.

İroni xarici koon vəziri siyasiyə muavini votışe:İroni atom sazış qıləy beynəlxaığə diplamatikə nəticəy və dınyo məmləkəton bəy diğğət doe iyən çəy icra və hifz kardeədə məsuliyyətışon heste.

İroni xarici koon vəziri siyasiyə muavin sed Əbbas Ərağçi ki bə Çin səfərış kardə ımruj de Çinı xarici koon vəziri muavin qıləy məsləhətinə iclosi bəpeştə xəbəriyə konfransədə atom sazışış qıləy çan cəhətə bə dast vardə nəticəş zınə və əlavəş karde atom sazış bə İ bə milləton təşkilati əmniyyət şura muvafiğ qıləy sazış bə ki əmniyyət şura 2231 ğətnamə həm ım beynəlxalğə sazışış təsdiğ kardə.Ərağçi votışe:Amerkə ğərol bənə İ bə milləton təşkilati əmniyyət şura daimə uzvi onvanədə çı beynəlxalğə sazışiku xaric beədə əmniyyət şura ğanonon ləğv kardeye və əlavəş karde Amerkə ne fəğət çı beynəlxalğə sazışiku xaric bə bəlkə atom sazışədə coqlə mandə məmləkətonış təziği jiyədə ğərorış doə ta çı sazışiku xaric bıbon və ım hərəkət coqlə məmləkəton tərəfo ğəbulbənin ni.

 

təğ

komment