dek 04, 2019 13:08 Asia/Tehran
  • Ruhani:Tehron və Boku həmkarətion inkişaf doeyu mısbətə ğədəmonışon peqətə.

İron İslam Respublika prezdenti votışe:İron və Azərbaycan Respublika dəvardə soronədə 2 tərəfə rabiton ve kardeyu mısbətə ğədəmonışon peqətə.

İron İslam Respublika prezdenti votışe:İron və Azərbaycan Respublika dəvardə soronədə 2 tərəfə rabiton ve kardeyu mısbətə ğədəmonışon peqətə.

Bə prezdenti məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi prezdent Ruhani zinə əsrə vaxti Tehronədə de Azərbaycan Respublika ixtisad və sənaye vəzir iyən 1 minnə vəziri muavin Şahin Mıstəfayevi vindımonədə əlavəş karde mıştərəkə planon həxədə həmkarətion inkişaf doe  2 tərəfə rabiton inkişaf çokə şərayetış pəydo kardə.

İron İslam Respublika prezdenti əlavəş karde İron de Azərbaycan Respublika mışrtərəkə planon mincumlə Kaspi dıyoədə nati kəşf karde iyən çəy istihsali ciddiyə sorətədə təğib kardə.

Şahin Mıstəfayev həm İlham Əliyevi mesaji bə İron İslam Respublika prezdent təğdim karde bəpeştə votışe:mıxtəlif baxşonədə Tehron və Boku həmkarətion inkişafış kardə.

 

təğ

komment