dek 05, 2019 10:35 Asia/Tehran

Vətəni həsrətədə...

Yolə muharibə oxonə soronədə Seyd Cəfər Pişevəri odəmon xəyonəti nəticəon bo Azərbaycan millətiro vey əzobi icodış karde, əvon de vətəni həvate iyən de Səvet hukuməti həmohənq, Azərbaycani İroniku coəti boyis bıən.

Yolə məşhurə ədib və mıhəğğiğ, Mərhum Əliəsğər Fərdi, ki bo sənədinə filmon hozzı kardero de jurnalist Noruz Purməndi bə Ğəzaxıstan səfərış kardə be, əyo de Demokrat fırğə xəyonəton jiədə i dastə ğıbon bıə kəson vindemon və mısohibəşon karde, ım qrup Sey Cəfər Pişevəri xəbisə koon nəticədə bə Ğəfğaz, Mərkəzi Asia iyən navkonə Səvet hukuməti co məntəğəon dərbədər bin.

Ardəvilıjə piə merdi sıxanon ki ıştə vətəni vindey həsrətədə be, bo həmmə kəsonro ibrət iyən bə əcnəbi vabəstə bıə xəyonətkorə separatçionro beabruçiyəti be.

 

təğ

komment