dek 08, 2019 11:53 Asia/Tehran
  • Hicri-Şəmsi 1399 nə sorədə İroni budcə bə nati vabəstə mandeku rəxə.

Doktor Həsən Ruhani 1399 nə soriyu İron İslam Respublika budcə bə islamiyə şura məclis təğdim kardeədə votışe:omə sori budcə jəqo həm bə nat anqıl ni.

Hicri şəmsi 1399 nə sorədə İroni budcə bə nat vabəstə mandeku rəxə.

Doktor Həsən Ruhani 1399 nə soriyu İron İslam Respublika budcə bə islamiyə şura məclis təğdim kardeədə votışe:omə sori budcə jəqo həm bə nat anqıl ni.

İron İslam Respublika prezdent 1399 nə sorədə İroni budcə rəğəmış cəmi 484 həzo milyard tımənış elan ka.

İron İslam Respublika bərnamə və budcə təşkilati rəis Muhəmməd Bağır Nobəxt elanış kardə omə sori budcə mənbəon ve kam bə nati vabəstəy. Və hətta1 riyal həm nati puliku məmləkəti xərconədə sərf nibəbe.

İroni bərnamə və budcə təşkilati rəis bə nati əvəz təin kardə mənbəonış 3 qılə mənbə yəni enerji ğeyre oşkoə subsidonku,maliyat və  devlətiyə pulonku istihsal mərkəzon soxteku  işarəş karde və əlavəş karde əmə ğeyre oşkoə subsidon veyə baxşi ki enerjiədə heste istifadə bəkamon.

Nati əvəzi vıjniyə mənbə yolə baxş həm maliyati mənbəone ki məmləkəti maliyatiyə sistemi islahatdə bə dast bome və  ğəror ni ə kəsonku ki ısət maliyat dodən veyə maliyat bıstənon.

3 minnə mənbə həm devləti pulonku istihsal mərkəzon icod kardeye.

Dı tərtibi 7 milyard tıməni ki dastədə heste qıləy çokə şərayetədə natə bəroməon əvəzi  təmin bəbe.

Amerkə bə İroni zid natə sank siyaon bois bı budcə bə xomə nati vabəstə nımandeyu İroni devlət ciddiyə cəhdon nışon bıdə.

 

komment