dek 10, 2019 11:19 Asia/Tehran
  • İron və Rusiyə mediyaiyə həmkarətion komitə iclos Maskvaədə bərpo be.

İron və Rusiyə mediyaiyə həmkarətion komitə 2 minnə iclos zinə Maskvaədə təşkil be.

İron və Rusiyə mediyaiyə həmkarətion komitə 2 minnə iclos zinə Maskvaədə təşkil be.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi İroni islamiyə mədəniyyət vəziri muavin Muhəmməd Xodadi ım iclosədə İron İslam Respublika və Rusiyə mediyaiyə mınosibəton zumand kardeş  ısətnə dınyoədə qıləy oşkoə zərorətış zınə və votışe:canq tələb bıkə mediyaon istikbari iyən monopolə hərəkətonədə mubarizə bardeyu ım həmkarətion nakonəsə ve bəpe inkişaf bıkə.

Rusiyə rabitə və texnoloqiya vəziri muavin Aleksi Volin həm ım iclosədə 2 qılə məmləkəti mediyaiyə rabitə inkişafış tələb karde.

 

təğ

komment