dek 27, 2019 13:46 Asia/Tehran
  • Ommanı ovonədə İron,Rusiyə və Çinı mıştərəkə manevri əhəmmiyyət.

Çinı Qlobal taymz rujnamə nıvıştışe:Ommanı dıyo və Hind okyani şimalədə İron,Çin və Rusiyə mıştərəkə manevr bə Amerkə qıləy çəşnaviye.

Çinı Qlobal taymz rujnamə nıvıştışe:Ommanı dıyo və Hind okyani şimalədə İron,Çin və Rusiyə mıştərəkə manevr bə Amerkə qıləy çəşnaviye.

Im rujnamə zinə İron,Rusiyə və Çinı mıştərəkə manevri vırə barədə nıvıştışe:Ommanı dıyo qıləy muhimmə məntəğəy ki enerji ovıştıneyu həyatiyə rolış heste və ım məntəğə vəziyyət bəzne bə Çinı ixtisad və əmniyyət veyə təsir noe.

Im məlumat işarə kardedə ki Çinı fəaliyyəton və manevron çı məmləkəti sərhəddonku kəno zumand karde siyasət qıləy muhimmə məsələy və əlavə kardedə de mıştərəkə manevron bərpo karde roy hərbiyə həmkarətion ve karde əlavə bə ım ki məntəğədə bə enerji nəğliyat dəhlizi muhafizə komək bəkay bə çinı ixtisad,enerji və milliyə əmniyyəti komək bəkay.

 

təğ

komment