Jan 07, 2020 14:00 Asia/Tehran
  • Qeneral Səlami:cinayətkaronku saxt iyən peşmonəkə intiğam bəstəmon.

İslami inğilabi sepahe pasdaranı fərmondə votışe:İron İslam Respublika,sepahe pasdaran Ğuds ğıvvə fərmondə qeneral Ğasım Suleymani bə şəhodət rosniyəkəsonku saxt,ciddi və pəşmonəkə intiğam bəstəy.

İslami inğilabi sepahe pasdaranı fərmondə votışe:İron İslam Respublika,sepahe pasdaran Ğuds ğıvvə fərmondə qeneral Ğasım Suleymani bə şəhodət rosniyəkəsonku saxt,ciddi və pəşmonəkə intiğam bəstəy.

Qeneral  mayor Huseyn Səlami Kermanədə qeneral Ğasım Suleymani təşyi və dəkande mərasimədə votışe:Amerkə terroristiyə hərəkət qeneral Suleymani bə şəhodət rosneyu,məntəğədə beynəlxalğə istikbariyə ğıvvon huzuri oxo doe bino bey.

Qeneral Səlami şəhid Suleymaniş,Amerkə fitnəqərə planon məğlub bıkə şəxsiyyətış zınə və votışe:qeneral Suleymani Amerkə stratejiş islamiyə omməti əmniyyəti darışteyu de məğlubiyət dim bə dimış karde və icazəş nıdo sionistə deşmenon və cinayətkarə Amerkə mığavimət cəhbə ğıvvə zəif bıkə.

 

 

təğ

komment