Jan 12, 2020 13:12 Asia/Tehran
  • Laricani:de qeneral Suleymani şəhodət muğavimət cəhbəku himoyə karde ğət əbı ni.

İroni islamiyə şura məclisi rəisi votışe:qeneral Ğasım Suleymani bə şəhodət rosneədə muğavimət cəriyaniku İroni himoyə ğət əbı ni.

İroni islamiyə şura məclisi rəisi votışe:qeneral Ğasım Suleymani bə şəhodət rosneədə muğavimət cəriyaniku İroni himoyə ğət əbı ni.

Əli Laricani zinə Tehronədə Livani məclisi di təsərrufati iyən turizm kamisiya rəis Əyyub Həmidı vindımonədə bə qeneral Ğasım Suleymani şəhodəti işarə kardeədə ki Amerkə tərəfo bə muğavimət cəriyan zərbə jeyu əncom be işarəş karde və votışe:qeneral Suleymani terror sionist rejim və Amerkə bərnamədə təşkil bə.

Laricani,qeneral Suleymani şəhodəti vədə İron və dınyo ciddiyə reaksiyaku işarəş karde və votışe:Amerkə fik kardə be islamiyə inğilabi nığo doə sepah Ğuds ğıvvə fərmondə bə şəhodət rusneədə muğavimətı cəriyaniku İroni himoyə kardeədə problem icod bəbe,qıləy holədə ki ım Amerkə və sionist rejimi oşko və tikratiyə səhve.

 

təğ

komment