Jan 14, 2020 13:05 Asia/Tehran
  • Atom sazışi Avropavıjə tərəfonku Zərifı tənğid.

İron İslam Respublika xarici koon vəzir,atom sazışədə mıştərəkə bərnamonədə Avropavıjə tərəfon əməlonku tənğid kardeədə votışe:Britaniya,Fransə və Almaniya karde əzın ni Amerkə vədə səcdə jeədə atom sazışi zicat doe.

İron İslam Respublika xarici koon vəzir,atom sazışədə mıştərəkə bərnamonədə Avropavıjə tərəfon əməlonku tənğid kardeədə votışe:Britaniya,Fransə və Almaniya karde əzın ni Amerkə vədə səcdə jeədə atom sazışi zicat doe.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Muhəmməd Cəvad Zərif zinə şanqo ıştə tuviter səhifədə nıvıştışe:20 manq atom sazışədə Avropa 3 qılə uzv bə məmləkət yəni Britaniya,Fransə və Almaniya,Amerkə tərəfo doə bıə siyasətonku itaəd kardə və boçimi xoto ım sazış de xəto dim bə dim bə.

İroni xarici koon vəziri əlavəş karde 3 qılə Avropaiyə məmləkət karde bəznen atom sazışi nicat doe əmmo ım hərəkət Amerkə vədə səcdə karde iyən bə İron təziğ nışon doeədə bə nəticə ərəs ni bəlkə bəpe ıştə təəhhodon icra kardeədə curət nışon bıdən.

 

Tags