Jan 15, 2020 23:59 Asia/Tehran
  • 25 milyon nəfər İronədə şəhid Ğasım Suleymani təşi mərasimədə iştirok kardışone.

Bə muğavimət cəhbə məşhur iyən ğəhrəmanə sərdor şəhid Ğasım Suleymani ehtırom karde mərasimon dəvom kardedə.

Bə İroni sepah təşkilati aliyə fərmondə qeneral şəhid Ğasım Suleymani və çəy həmrəzmon ehtırom karde mərasimon zinə de əzəmətinə cəmiyəti iştiroki Holəndiya Hağğə şəhrədə bərpo be.

Zinə həmçınin çandə beynəl xalğ təşkilaton əcumlə: Pakistan, Livan, Viyana, Arqentina İraği Kırdıston və Tonesiku rəsmi şəxson iyən islamiyə təşkilaton ıştə mesajonədə Ğasım Suleymani terrori məhkum kardışon və ım cinoyətədə Amerkə rol iyən plani qıləy canqiyə cinoyət bə hisobışon varde.

Livani Hezbullah mərkəziyə şura uzv Nəbil Ğavoğ həm təkidış karde ki Ğasım Suleymani xon, məntəğədə Amerkə hərbi iştiroki bə oxo rəse hukmi imzaş karde.

Əmmo zinə İroni sepah təşkilati bəyaniyə vasitə elanış karde ki İroni Əhvaz, Məşhəd, Tehron, Ğom və Kermanədə ba həm şəhid Ğasım Suleymani təşyie mərasimədə 25 milyon nəfəriku vey cəmaət iştirok kardedəbin.

Tojədən İroni məhkəmə təşkilati sıxənəvot Ğolam Husein Esmaili bə Hac Ğasım Suleymani terrorədə Donald Trampi oşkorə roli işorəş karde və votışe: ım cinoyəti beynəl xalğ təşkilat və məhkəməonədə təğib bəkamon.

komment