Jan 16, 2020 13:11 Asia/Tehran
  • Qeneral Suleymani şəhodəti xoto Fələstinı səfiri bə inğilabi yolə rəhbəri səbəsəlomətə mesaj.

Tehronədə bıə Fələstinı səfir zinə bə islami inğilabi yolə rəhbəri qıləy mesajədə islami inğilabi nığo doə Ğuds ğıvvə fərmondə qeneral hoci Ğasım Suleymani şəhodətış səbə səloməti do.

Tehronədə bıə Fələstinı səfir zinə bə islami inğilabi yolə rəhbəri qıləy mesajədə islami inğilabi nığo doə Ğuds ğıvvə fərmondə qeneral hoci Ğasım Suleymani şəhodətış səbə səloməti do.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi Səlah Zəvavi ım mesajədə əlavəş karde hoci Ğasım Suleymani amerka iyən sionistiyə şərikon fitnədə bə şəhodət rəsə.

Tehronədə bıə Fələstinı səfir ım yolə şəhid iyən çəy həmrəzmə şəhidonru mıtəalə xıdoku vəhişt və islamiyə inğilabi yolə rəhbəri və İroni yolə millət iyən cihad və şəhodəti həmmə aşığonru səbr tələbış karde.

 

 

komment