Jan 17, 2020 11:07 Asia/Tehran
  • Cumə nımojədə iştirak kardeyu Tehroni cəmaəti əzəmətinə huzur.

Qılə holədə ki çan saat de islami inğilabi yolə rəhbəri imomət bə Tehroni cumə nımoji bərpo be mandə be,mərhom İmom Xomeyni musəlla bə milləti əzəmətinə huzuri şohid bə.

Qılə holədə ki çan saat de islami inğilabi yolə rəhbəri imomət bə Tehroni cumə nımoji bərpo be mandə be,mərhom İmom Xomeyni musəlla bə milləti əzəmətinə huzuri şohid bə.

Imrujnə sıbhi əvvəlnə saatonku Tehroni millət mərhom İmom Xomeyni musəllaədə ki cumə nımoji bərpo karde məhəlle,hozzı bən və ha ləhzə həm bə cəmiyyət əlavə bedə.

Cıvonon və no perəsə cıvonon huzur və həyəcan de islamiyə inğilabi yolə rəhbəri imomət,Tehroni ım haftə cumə nımojədə  iştirak kardeyu bə tərif loyiğe.

Tehroni cumə nımoji xutbəonədə Həzrət Ayətullah Xamenei tərəfo bəyon bəbe və çəy bəpeştə cumə nımoj həm de yolə rəhbəri imomət votə bəbe.

 

komment