Jan 17, 2020 13:06 Asia/Tehran
  • Qeneral mayor Hatəmi:İron har qılə macəra vədə zumandə cəvobon doeyu hozzıy.

İroni mudafiyə vəzir,islamiyə inğilabi nığo doə sepah Ğuds ğıvvə fərmondə qeneral Suleymani bə şəvnə və tarsoə hərəkətdə bə şəhodət rosneş devlətiyə terarizmi həğiğiyə nımonəş zınə və elanış karde İron har qılə macəra vədə zumandə cəvobon doeyu hozzıy.

İroni mudafiyə vəzir,islamiyə inğilabi nığo doə sepah Ğuds ğıvvə fərmondə qeneral Suleymani bə şəvnə və tarsoə hərəkətdə bə şəhodət rosneş devlətiyə terarizmi həğiğiyə nımonəş zınə və elanış karde İron har qılə macəra vədə zumandə cəvobon doeyu hozzıy.

Bə İRNA ımrujnə xəbon əsosi İroni mudafiyə vəzir qeneral mayor Əmir Hatəmi,de telefoni vositə Tırkiyə mudafiyə vəzir Hulusi Akar təşkil doə əlağədə votışe:Amerkəvıjon ijən ıştə cinayətkarə dimışon bə dınyo nışonışon do və ıştə  terroristiyə şəxsiyətışon bə həmmə sobotışon karde.

Qeneral mayor Hatəmi,qeneral Suleymani terror kardeədə bə Amerkə prezdent Donald Trampı səhvə hisob kitobon iyən strateqiya işarəş karde və votışe:de ğətiyəti qeneral Suleymani və çəy həmrəzmo şəhodət,muğaviməti oxonə nuğtə nibəbe və muğaviməti cəhbə vucudəndə bə tojə xonon cari be bois bəbe.

 

komment