Jan 17, 2020 13:26 Asia/Tehran
  • Nizomi əzəmət iyən zumandətiku himoyə kardeyu İroni sərasərədə mitinq bərpo bəbe.

İslamiyə təbliğati həmohənq əkə şura,milləti veyə tələbon bəpeştə elanış karde cumə ibadi və siyasiyə nımoji vote bəpeştə,cinayətkarə Amerkə vədə islamiyə Respublika mığəddəsə nizomi zumandəti və əzəmətiku himoyə kardeyu ğəyəz Tehron sərasəriyə mitinq bərpo bəbe.

İslamiyə təbliğati həmohənq əkə şura,milləti veyə tələbon bəpeştə elanış karde cumə ibadi və siyasiyə nımoji vote bəpeştə,cinayətkarə Amerkə vədə islamiyə Respublika mığəddəsə nizomi zumandəti və əzəmətiku himoyə kardeyu ğəyəz Tehron sərasəriyə mitinq bərpo bəbe.

Bə islamiyə təbliğati həmohənq əkə şura zinə məlumaton əsosi sərasəriyə aksiya islami inğilabi nığo doə sepah nıtars və əzəmətinə hərəkətonku himoyə kardeyu iyən Amerkə ğeyre həğiğiyə əzəməti darışteyu və kin-kudurətinə deşmeni vədə İroni İslamiyə Respublika mığəddəsə nizomi zumandəti mudafiyə kardeyu,eyne holədə silahinə ğıvvon məxsusən islami inğilabi nığo doə sepah,şəv-rujnə xalisə mucahidəton xoto,ğəyrəz Tehron islamiyə İroni sərasərdə əzəmətinə mitinq bərpo bəbe.

 

 

komment