Jan 19, 2020 11:31 Asia/Tehran

Qeneral Ğasım Soleymani həm bəjiə vaxtonədə, həmən şəhid bıə bəpeş daima bə islamiə inğilabi deşmenon şər və bıhtoni hədəf bıe. Yanvarə manqi 3-ədə cey Amerika tərəfo təşkil bıə terrorə akti nətiçədə bə şəhadət rəse xəbə bə ım ğıvvon şoy-voyi səbəb bıe. Bə vəhabi və DAİŞİ pərvərış doə məmləkəton mass mediaon bə İslamiə ğıvvon jıqo ğəhrəmanə sərkərdə adres neqativə xəbəon herı-hevuj vırə doşone.

Əmo  Hacı Qasım və çey şəhid bıə musəlləhə həmməsləkon dəfn mərasimədə İroni xalği nişon doə əzəməti dınyo cəmiyyətış heyran karde. Im mərasim orəxnə 20 sorədə İroni cəmiyyəti bəştə əziz-qiramiə ğəhrəmanon munasibətədə nişon doə qıley ən əzəmətinə numayiş bıe. İqlə paytaxt Tehroni ım əzadarə şemonədə 7 milyon odəmi deştə iştiraki ıştə məhəbbət bə Hacı Ğasımi və bə çey şəhidə həmron izhar kardışe.

Bə islamə inğilabi deşmenə mevğeədə mandə, bə vəhabiə terrorə təşkilaton dastək doə media resurson isə bə Ğasım Soleymani munasibətədə jıqo məhəbbət və ehtirami xələl varde roədə ıştə bədxahə əməloku onımandin, bəştə dıvuə və bıhtonə pesoxtəyon pevolo karde dəvom doşone. Im curə bədxahə hərəkəton arədə jıqo qıley xəbə hestbe ki, quya çe Hacı Ğasemi kinə Zeynəb Soleymani məvotbən Amerika şəhrıvandebən. Təəssufinə koe ki, Az.R kali saytonən de həvəsi bə ım kompaniya umjən qınin və ım  pesoxtəyşon bənə rostə xəbə pevolo karde. Əmo əvon bə nəzə sedənin ki, Az.R hiç qıley salemə məntiğinə, həmən sofə əxlağinə komilə odəm Zeynəb xanımi ıştə pıə çand soron çanq bardə qıley devləti şəhrıvand hiç vaxt bıe nibəzıne.

Şəhid qeneral Soleymani sandinə umr şe-şe mısılmonə aləmədə ıştə layığinə ğıyməti sedə. İraği parlamenti dəvardə rujonədə Hacı Ğasım və çey həmməsləkon şəhid bıə vırədə boəvon şərafərinə abidə barz karde həxədə ğəror doəşe. İraği Mədəniyyətə Vəzarətiən bı məsələ dair tender elan kardəşe. Suriya Prezident Bəşər Əsədiən mısılmonə umməti ım sandinə sərkərdəş de Suriya ən barzə ordeni- de “Şərəf” ordeni təltif karde barədə fərman doəşe.

 

təğ

komment