Jan 19, 2020 11:39 Asia/Tehran

İroni xalqi ıştə rəhbəri ətrofədə de Amerika imperializmi mubarizə barde ro bə vəhdət ome, ım mubarizədə çanədə bo əzm və ğətiyyət nişon doe ro amadə mande , sənibəton, i kərən çe dınyo ictimaiyyəti vədə numayiş kardışe.

Dəvardə cımmə ruji ki, bə yanvarə manqi 17-minə ruj eqıniəbe, həmonə ruji cımmə nomoj Tehroni əhali de ıştə Ali Rəhbəri, de Ayətullah Seyid Əli Xameney imoməti icro kardışe. Im çe İslamə inğilabi rəhbəri 2012-minə soriku jıqoşə Tehronədə votə iminə cımmə nomoj, həmən votə xutbəş be.

Bı xutbədə Rəhbəri haliyədə bə mevcudə siyasiə şəraiti ğıymət doşe, votəşe ki, İroni mudrikə xalqi Hacı Ğasım Soleymani və çey  mucahidə həmroon dəfn mərasimədə ecazkarə iştirak və Sepahi bə amerikavojon doə cəvobə  raketə zərbə çe Xıdo ibrətamizə 2 qılə ruj bıe: “Xalğı deştə ım iştiraki şeytoni vədə ıştə əzmkarəti nişon doşe. Im izzətinə roy dəvom karde həmən i qılə ro hestışe ki, əvən İroni həmə sahonədə həniən zumand bıeye”.

İnğilabi Rəhbəri ıştə xutbə dəvomədə ğeyd kardışe ki, dəvardə 2 həftə bo İrani xalği de tel, şin və ibrətinə hadisəon pur bıe. İrağ və İronədə bo  şəhidə mucahidon xoto təşkil bıə kutləviə hərəkətonədə de 10 milyonon odəmon çe dınyo ən yolə ehtiraminə bə ro dəğandə mərasimi  təşkil karde bo Xıdo rujon qıley çokə numunəy. Im əzəməti iqlə amil hestışe ki, əvən çe Xıdo ğudrətinə dasti nəticəy. İslami İnğilabi Pasdaron Korpusi de raketə zərbə Amerika hərbiə baza vılo karde bə Xıdoə rujon co qıley numunəy. “Qıley milləti de jıqo mənəvi ruh , zu və ğudrəti bə dınyo heqemon, həmən zorinə tərəfi ım curə sillə jeyən çe Xıdəvandi-Aləmi dasti nışonəy. “

Bə “İslamazeri.com” sayti doə xəbə əsasən, bə paytaxti Xomeyni nominə nomojxonə xeyli miğdarədə əhali oməbe. Əyo vırə nıbe səbəbiku əhali şəhəri kuçə, boğ və parkonədə de Ali rəhbəri bə ico cımmə nomoj votəşone.

 

təğ

komment