Jan 20, 2020 23:56 Asia/Tehran
  • Ətomiyə sazışi barədə Avropa reaksiya Amerkə əvoni təhğir karde nışonəy.

İroni islamiyə şura məclesi nımoyəndəon, ətomiyə sazişədə bıə ixtilafon hələkə mexanizmi fəal karde, Amerkə Avropa kişvəron təhğir karde nışonə və nımunə zınəşone.

İroni nımoyəndəon qıləy bəyaniyədə Avropa kişvəron ım mexanizmi fəal karde qıləy siyasiku bə hisob vardən ki fəğət Amerkəku təbəiyət karde mənodəy.

İroni islamiyə şura məclesi deptalon təkid kardışone ki ətomiyə saziş iyən de ətom enerji muzakirə karde xoto İroni ğərol rəsmən təyin və elan bəbe ta dınyo çı İroni zumandə moğeiyət qəteyku oğo bıbu.

Əvon Tehroni ğeyri ğanuni etıraz aksiyaonədə İnqiltəra səfiri iştiroki qıləy ğeyri huğuği, ğeyri diplomatik və be erj-ğeymətku zınədə bin ki bəpe ciddi və mınosib reaksiyaon çəy barədə əncom bıbu.

Tojədən Almaniya, İnqiltəra və Fransə de mıştərik bəyaniyə ətomiyə sazişədə ixtilafon hələkə mexanizmi fəal beyku xəbə doşone.

təğ

komment