Jan 21, 2020 11:16 Asia/Tehran
  • İslami inğilabi yolə rəhbər:İroni milləti muğavimət Amerkəş xışmqin kardə və ım dınyoru cəzbine.

İslami inğilabi yolə rəhbəri,islamiyə təfəkkuri məbani iyən əçəy əsos və çəy nımonəon mincumlə İslamiyə Respublika muğavimətış dınyoədə cəzbinış zınə və votışe:İroni milləti dastiku Amerkəvıjon xışmqin be dəlil,qıləy mıstəğilə nizomi muğavimət,qərdənədə qıləy ğoldori vədə mande qorəy ki qıləy cəzbinə simaye.

İslami inğilabi yolə rəhbəri,islamiyə təfəkkuri məbani iyən  əçəy əsos və çəy nımonəon mincumlə İslamiyə Respublika muğavimətış  dınyoədə cəzbinış zınə və votışe:İroni milləti dastiku Amerkəvıjon xışmqin be dəlil,qıləy mıstəğilə nizomi muğavimət,qərdənədə qıləy ğoldori vədə mande qorəy ki qıləy cəzbinə simaye.

İslami inğilabi yolə rəhbər Həzrət Ayətullah Xamenei zinə İroni həc məsulon vindımonədə İslamiyə Respublika tojə sıxanonış yəni bə dini əsosi demokratiya olqo bə dınyo rosneyu,Həc fırsətiku tojə sıxanon yəni bə dini əsosi demokratiya olqo bə dınyo rusneyu, Həc frsətiku bəhrə bardeku işarəş karde və votışe;bə dini əsosi demokratiya olqo,dınyoro oşko ni və milyonon təbliğatinə vəsilə vədə ki ımruj bə İslamiyə Respublika zid fəaliyyət karde holədə hestin,karde bəznemon Həc fırsətiku ım olqo  bəyon kardeyu  ve məsəlon bənə,Amerkə deşmenəti karde dəlil və İroni milləti təslim nıbe məntiği bəyon kardeyu istifadə karde.

Həzrət Ayətullah Xamenei bə Həcı məsələ əhəmmiyyət bənə qıləy siyasi,etığodi və ictimaiyyətiyə hərəkəti işarəş karde və əlavəş ka əlbətddə xəyli məmləkəton Həccı əhəmmiyyət və çəy muhimmə koonku ğafilin əmmo Həc qıləy ciddi və beynəlxalğə hərəkəti nuğtəy və islamiyə ommətiyu çəyku veyə faydon intizarədə heste.

İslami inğilabi yolə rəhbəri eyne holədə bə beynəlxalğə ğıvvon cur bə curə fəaliyyəton vahidə islamiyə omməti icod be vəy qəteku işarəş karde və votışe: islamiyə ommət bə çəy həğiğiyə məna əsosi yəni qıləy vəhdətış bıə ictimaiyyət ki qıləy mıştərəkə iradə və hədəfi bə nəticə rosneyuy,ki hələ təşkil bə ni və təəssıf ki dıləsoton və xəy tələb əkon dəvəti vədə ki islamiyə vəhdəti domoədə hestin, bıhton je və dim bə dim be iyən canq islamiyə məmləkətdə dəb bəy.

Həzrət Ayətullah Xamenei,Amerkəvıjon məğsədış çı sıxanonku ki İron bəpe qıləy addiyə məmləkət bıbo,jıqo bəyonış karde ki əvon pidəşone İslamiyə Respublika  dınyoru ıştə tojə sıxanon yəni milləti sədo de islamiyə fikron omojən be iyən bə dini əsosi hərəkət kardeədə,ictimaiyyəti təşkil və idarə kardeku dast bıkəşo və əlavəş karde İslamiyə Respublika nizomi siyasiyə əsosə fikon bəyon karde və dınyoədə çəy  tojə sıxanon oşko kardeş Həcı coqlə muhim və lozim bə koonkoş zınə.

 

təğ

komment