Jan 21, 2020 12:54 Asia/Tehran
  • Qeneral mayor Ğaani:dınyoədə ozodəti tələb kardə kəson qeneral Suleymani xuni intiğami bəstən.

İslami inğilabi sepah pasdaranı Ğuds ğıvvə fərmondə votışe:deşmen nocıvonmerdiyətiədə qeneral Suleymaniş bə şəhodət rosni və əlavəş karde dınyo sərasərədə ozodəti tələb kardəkəson şəhid Suleymani xunxah hestin və çəy intiğami deşmeniku bəstən.

İslami inğilabi sepah pasdaranı Ğuds ğıvvə fərmondə votışe:deşmen nocıvonmerdiyətiədə qeneral Suleymaniş bə şəhodət rosni və əlavəş karde dınyo sərasərədə ozodəti tələb kardəkəson şəhid Suleymani xunxah hestin və çəy intiğami deşmeniku bəstən.

Bə Sepah niyuz xəbon əsosi qeneral İsmail Ğaani Tehronədə əy İslami inğilabi sepah pasdaranı Ğuds ğıvvə fərmondə elan karde mərasimədə votışe:deşmenon canqi meydonədə de qeneral Suleymani,dave ğıvvəşon nıbı və işarəş karde ruşinə ro ki şəhid Suleymani de zumandəti və əzəmət bəvədə ğədəm peqətdə be de zumandəti dəvom pəydo bəkay.

Qeneral mayor Ğaani  ,Amerkə siyasətı şəytonəti,deşmenəti,xəbisətiş zınə və votışe:İroni deşmenon ğəyrəz zu coqlə zıvoni famedə nin,boçimi xoto bəpe çəvon vədə de zumandəti muğavimət karde.

 

komment