Jan 22, 2020 23:48 Asia/Tehran
  • Cenevraədə İroni nımoyəndə: qeneral Suleymani terror, bə məntəğə əmniyyət və sulh qıləy zərbə be.

Cenevraədə İroni nımoyəndə zinə dınyo be siloh karde tojə iclosədə Amerkə tarsovə hərəkəti qeneral hac Ğasım Suleymani və çəy həmrəzmon terror karde çı bəşəriyəti prinsipon poymol karde iyən Amerkə tərəfo beynəl xalğ huğuğ-standardon ojə-oşko arşiye zınəş be.

Esmail Bəğai Hamanə, Asiya ğərb məntəğə bıhranon rişə Amerkə hərbi iştiroki nəticə bə hisobış varde və qeneral Suleymani terrori barədə bəzi kişvər sukuti Amerkə çımiku vey yolə şəx və be həyo bey amil zınəş be.

Im cinoyət və terrori nəticə barədə notaş do ki Amerkə de ım ko beynəl xalğ huğuğ və əxloğ prinsiponış be etebo karde.

Əv ım terrori bəpeştə İroni ciddi reaksiya bə beynəl xalğ məntığ və huğuği əsos zınəş be ki İroni təbie həx be ta nışo bıdə İron ıştə hakımiyət və ərazi təmamiyyəti obeqəte.

Cenevraədə İroni nımoyəndə bə Amerkə səfir xətob votışe: şımə çı İroni milli ğəhremani terror karderone əmmo çəy əvəzi qıləy ilham əbaxşə yolə mənbə icod bıə ki detosə həmişə bo muğavimət və zumandə istiğamətiro əv həm zılm və be ədoləti vədə mandey xoto İronıjon dıl və fikədə əbədi bəmande.

İslami inğilabi nığo doə sepah Ğuds ğıvvə fərmondə qeneral Ğasım Suleymani və İraği  Həşduş-şəbi muavin Əbuməhdi Əlmuhəndes de 8 nəfər rəzməndə həmroəti cumə yanvari 3 nə ruji Bəğdadı aeroporti neziədə Amerkə mıtəcaviz və terroristiyə ğıvvon həvoiyə hucumədə bə şəhodət rəsin.

komment