Jan 23, 2020 22:41 Asia/Tehran
  • Laricani: Amerkə har royku bə İron zərbə varid karde fikədəy.

İroni islami şura məclesi rəis bə dəvardə 40 sori mıddətədə bıə Amerkə anti İron xəbisə planon işorəş karde və votışe: Amerkə pidəşe ki har royku bə İron zərbə bejəno.

Bə İrna raporti əsos, Əli Laricani zinə bə Amerkə anti İron həmmə tərəfinə canq və bıhran icodəkə siyasəton işorəş karde və votışe: islamiyə inğilabi səbarzətiku Amerkə anədə anti İron hərəkəton əncom doeş nıbe.

Laricani Amerkə deşmənə hərəkəton sivoy iğtisod co baxşonədə həm bəyonış karde ki çəy hədəf İroni inkişof və ozavziyə oqəteye əmmo əvon ijən məğlob bəben.

İroni islamiyə şura məclesi rəis çı Avropa rəftoron bənə Amerkə rəftor bə hisobış varde və votışe: İron çı Avropa jıqonə nohəxə rəftoron vədə mınosib reaksiya nışo bədoy.

Laricani şəhid hac Ğasım Suleymani terror əməliyatədə Amerkə xəbisə cinoyəti barədə həm votışe: Amerkə məsələn emperyalizim bey sima de Ğasım Suleymani terrori məhv bıbu çəy ki İroni ım sərdor və fərmondə İrağədə mehmon be.

komment