fev 09, 2020 13:04 Asia/Tehran
  • Ali sərkomandan:bəpe zumand bıbəmon ta canq nıbu və deşmınon təhdid orəxo.

Ali sərkomandan:bəpe zumand bıbəmon ta canq nıbu və deşmınon təhdid orəxo.

İron İslom Respublikə silohinə ğıvvon ali sərkomandan zinə şanbə ruji  de İroni aviasiya  iyən həvo mıdofiyə ğıvvon koəvonon və komandiron vindemonədə bəyonışon karde ki,çəmə zəyifəti deşmıni bə qıləy hərəkət nışon doey səmt təşviğ bəkarde.ə həzrəti hamyeşe:əmə çı hiç qıləy kişvər iyən milləti  təhdid kardey dumo nimon.bəlkəm,ıştə kişvəri əmniyyəti hifz kardey və təhdidon vəy qətey dumomon.

Ə həzrəti İroni silohinə ğıvvonış bo mıxtəlif cəhəto mıdofiyə ğıvvon zumand kardeyro bıə cəhdonış,muhimmə koon bə nav bardey və zərfiyyət və istedodonku maksimal dərəcədə oko doeyış tovsif kardeşone və voteşone:ehanə Amerkə navkonə prezdenton çın rejimi şəytoniyə roon məxfiyonə dəvom doydəbinbu,ımruj çı amerkəvıjon inhirof,canqtələbəti,bə cokəson bıe-nıbey taməh kardey,əyoni iyən oşkoə surəyədəy və çı ironi milləti ım botılə deşmınon hukmən de məğlubiyyəti obərəxe.

Həzrət Ayətullah Xameneyi həmçinin bə İroni ələyh bıə Amerkə noə sanksiyaon işorə kardə holədə elonışon karde:təhdion bə fırsəton təbdil be və qıləy conoyətkoronə hərəkət bıə təhrim iyən sanksiyə  çı kişvəri nicoti amil bıey bəzıne və həmçinin çı natiku bəşıkrə bıey iyən co ziyodə problemonku rəxey mumkine.

İslomi İnğılobi Yolə Rəhbər təkidışon karde ki,həlbəttə daxilədə kali ağılmandə fərdon çı Amerkə hakimon heyətikun,bə ın mevzu dığğətışon kardə və votəşone ki,bəpe məhaştəmon İron benatə ixtisodi təcrubəko və bə həmonə dəlili xoto,bəpe qıləy ro ojkəmon ta ironi ixtisod kulliyə formədə nati puliku co nıbu ki,məsul şəxson məxsusən ixtisodi məsulon bəpe bın sahədə oğo bıbon.

Həzrət Ayətullah Xameneyi həmçinin bə deşmınon mırəkkəbə şivə və əbzoron işorə kardə holədə hamyeşone:çımi mığobilədə İron İslom Respublikə metod və roonış bəsə dəvardə soronsə vey mırəkkəb bıə.joqo ki,ısət kişvəri mıxtəlifə sektoronədə metodon və koon komilən rasional,mırəkkəb və bənav şıə qıləy prosesış heste ki,çı kişvəro starteqiyə nığıləti təmin kardedə və deşmınış bə zəmini dəçoknə.

 

təğ

komment