fev 13, 2020 11:14 Asia/Tehran

İİR Ali Sər Komandan Ayətullah Xamenei şanbə ruji “Humafəron” dastə bə İmom Xomeyni (r.ə) beyət vardə de bəhmənə manqi 19-minə ruji 41-nə sorəqardışı munasibəti de İroni Hərbiə Həvo Ğıvvon və Hərbiə Həvo Mudafiə ərteşi həmkaron təşkil bıə didorədə votışe ki, “kanə rejimi vaxti Hərbiə Həvo Ğıvvon bə mərkəzi hokuməti və bə Amerika nezə zuonədə qıley bin.

Bə diktatorə rejimi qımon nomə, ənəxəbədə zərbən məhz çe ım ğıvvə tərəfo qınie. Bə Ğıroni muğəddəsə ayəon əsasən, Xıdavandi –aləm deşmeni çey çəş nıkardə tərəfo jedə, bovəninə odəmonən çəş nıkardə tərəfo himayə bedən və dastəq sedən. Dini mədəniyyətədə ım qıley ruzie ki, de materialistə prinsipon ey bə nəzər varde namumkune.”

Ali Rəhbəri İlahi dini koməkəkon de ğələbə təltif bıe barədə bə Ğıroni ayəon işarədə ğeyd kardışe ki, “əmə bəpe bə Xıdo ım vədə bovəmand bıbəmon, de yolə umu və ğodrəti bə nav şə hərəkəti dəvom bıkəmon.” Ey həmən bə Əsləhinə Ğıvvon, Sepahi Aerokosmik Ğıvvon, Mudafiə Sənaye Komitə tovsiyə kardışe ki, məmləkəti mudafiə zuy həniən inkişaf kardovnie ro diğğətin bıbon, səy nişon bıdon. “Əmə hiç qılə məmləkəti, və ya xalği təhdid karde fikirədə nimon, ıştə keşvəri əmniyyəti təmin karde , təhdidon vəy se pidəmone. Məmləkəti zəifəti deşmeni bə hərəkət təşviğ bəkarde, əmə bəpe zumand bıbəmon ki, canq nıbo və deşmeni təhdidon bə orəx bırəso”.

“İran.ru” sayt xəbə dodə ki, nezə vaxtonədə Tehronədə bə Astana formati əsasən bə Suriya munağişə dair sulhə molağaton tojə raund təşkil bıəbe. Çe İron İslamə Respublika İbə Milləton Təkilatədə səfir Məcid Taxt Rəvançi bı barədə bə İMT Əmniyyətə Şura məlumat doəşe. Suriyadə ixtilaf kardə tərəfon arədə molağaton Astana formati bino 2017-minə sori Ğəzəxıstoni paytaxtədə noəşone, Suriyadə asayiş və əmniyyəti bərpo be roədə yolə əhəmiyyətış  bıə. Im formti Tehronədə nəzərədə qətə bıə mərhələ jıqo istiğaməti dəvom bəkarde.

 

təğ

komment