fev 13, 2020 23:48 Asia/Tehran
  • İroni xarıci vəzarətxonə sıxnəvot: sionist rejimi axmaxə hərəkəton vədə İroni reaksiya vey zumand bəbe.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot votışe: Suriyədə bıə İroni mənafe zidd sionist rejimi har curnə ehtımaiyə hərəkəton ya xot beməxə təcavuzon İroni ciddi və peşmonəkə reaksiyaon bois bəbe.

Bə İrib raporti əsos Seyed Əbbas Musəvi sionist rejimi qıləy rəsmi şəxson anti İron təhdidon barədə təkidış karde: dəvardə sori mıddətədə Fələstin və hamsoyə kişvəronədə sionist rejimi rişə və mahiyət bə cinoyət, ğarət, terror iyən təhdid və təcavuzi əsos bino bıə.

Musəvi əlovəş karde: Suriyədə İroni iştirok de ım dıvləti dəvət və rizayəti və de Amerkə sionist rejimi himoyəon jentonədə bıə terrorizm mubarizə barədə məğsədi əncom bıdə ki bə çəy əsos İron Suriyədə ıştə mənafe oqəte və milli iyən reqiyonal hədəfon təmin karde xoto i ləzə həm şək kardedə ni.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot təsdiğış karde: İron çı sionist rejimi rəsmi şəxson canqtələbə sıxanon və təhdidon beynəl xalğ təşkilatonədə təğib kardedə.

Sionist rejimi canq vəzir, Nəftali Benet ijən anti İron iddeon tikror karde çərçivədə tojədən votışe: Telaviv pidəşe de İroni zəif karde vasitə Suriyəku Tehron xaric ko.

təğ

komment