fev 14, 2020 23:01 Asia/Tehran
  • Şəhid hac Ğasım Suleymani şəhodəti çılım mərasim; muğavimət cəhbə yolə sərdori vəsiyətnomə handə be.

İroni sepah Ğuds təşkilati fərmondə qeneral şəhid hac Ğasım Suleymani şəhodəti çel minə ruji mərasim zinə İroni muxtəlif vırəonədə bərpo be.

Cəmaət de əzəmətin və hərorətinə iştiroki bə şəhid Suleymani, şəhid Əbo Məhdi Əlmuhəndis və co həmrəzmə şəhidon ki 40 ruj çımiku bənav İrağədə Amerkə terroristiyə həmlədə şəhid bin ehtırom kardışone.

Tehron, Ğom, Məşhəd, Urumiyə, isfəhan, İlam, Zahedan, Kerman, Təbriz və Həmedanədə şəhid Suleymani şəhodəti çelem de məxsusə bərnoməon bərpo be.

Tehroni mərasimədə ki ım şəhri musəllaədə bərpo be qeneral İsmail Ğaani (sepah Ğuds təşkilati ısətnə fərmondə) şəhid Suleymani vəsiyətnoməş hande.

Xəbə ome bənə jıqo mərasimon ijən İrəvanədə həm bərpo be.

İroni Sepahe Ğuds təşkilati nakonə fərmondə Qeneral mayor Ğasim Suleymani ki de İraği dıvləti rəsmi dəvət Yanvari 3 bə ım kişvər səfərış kardə be, Bəğdad airporti ətrofədə de Amerkə terroris iyən təcavuzkorə ğıvvon həvo həmlə və de İraği Həşdu-Şəəbi muğavimət təşkilati muavin Əbuməhi-Əl-Muhəndis bə ico şəhid be.

Im terroristiyə həmlədə 4 nəfər çı İron və 4 nər çı İraği hərbion həm şəhid bıən.

Tojədən Livani Hezbullah təşkilati fərmondə və yol Seyed Həsən Nəsrullah şəhid Suleymani şəhodəti ərbəinədə qıləy məxsusə mısohibədə bə şəhid Suleymani məxsusə xusosiyəton işorəş karde və votışe: qeneral Ğasım Suleymani çı saxt iyən çətinə rujon şəxsiyət və mırd be ki həmişə anti terrorist və anti İsrail cəhbəonədə muğaviməti kənoədə be.

İroni sepah təşkilati sıxənəvot Rəmezan Şərif həm zinə təkidış karde ki: de sionist rejimi mubarizəon cərəyoni zumandəti hədət qeneral Suleymani çı İroni nizomi siyasət və strateqiyaon muğavimət cəhbəonədə tərvocış do.

komment