fev 15, 2020 09:20 Asia/Tehran
  • De Xanım Həzrəte Fatimə Zəhra(s) milad ruji mınosibəti təbrik.

Imruj Hicri Ğəməri Cəmadiul Sani manqi 20 iyən Fevrali 15-nə ruje, bə təğvimi əsos ımruj de Xıdo Rəsul(s) qiramiyə kinə iyən dınyo şiəyon 1-nə İmom Həzrəte Əli(ə) qiramiyə həyot həmro moəku bıə ruji sorqərdışi bərobəre.

Həzrəte Fatimə Zəhra(s) Beesəti 5-nə sori Cəmadius Sani 20 ədə Məkkəədə bə dınyo omə.

Ə Həzrət Hırdənəti faxtiku ıştə qiramiyə dədə Həzrəte Muhəmməd(s) hidoyəton jentonədə de İlahi məərifon oşno be, ijən ıştən çı Xıdo dərqah məxsusə bandəon və İlahi elmon sərçəşmə be.

Xıdo Rəsul(s) qiramiyə kinə çı şiəyon 1-nə İmomi Həzrəte Ali(ə)-i mıhəbbətinə kədə de ali metod və şivə bəştə həyot həmro iyən inə bey məsuliyəti əməl əki, anədə ki vey yolə tarix soxtə şəxsiyətoni bənə İmom Həsən(ə), İmom Huseyn(ə) iyən Həzrəte Zeynəb(s) Xanım Fatimə(s) tərbiyəti sayədə yol bin.

Həzrəte Fatimə Zəhra(s) jimoni sima və obrazi həmmə ləhzəon isor, səbr, qızəşt, qinaət, səxavət, Xıdo ibadət iyən bə fəğıron komək kardeyku ali nımonəonku pur be, həğiğətən ə Həzrət həmmə sahəonədə çı dınyo həmmə jenon olqo iyən simvole.

İroni təğvimədə ımruj de İslam İnğilobi təsisəkə mərhum İmom Xomeini(r)-i moəku bıə ruji bərobəre.

Həmçınin İroni təğvimədə ımruj jenon və inəon ruj ğeyd bıə ki çəvon aliyə məğom və vırəku ğədrdonəti bıdə.

De Xanım Həzrəte Fatimə Zəhra(s) milad ruji mınosibəti həmzəman Zinə şəviku İroniədə məxsus mərasimon bino bıə ki ımruj həm dəvom peydo kardedə.

İroni Ğom, Məşhəd iyən co məzhəbi vırəonədə həm de mısılmonon iştitaki mərasimon dəvom kardedə.

İroni Rəşt şəöhri Tolışi Rədio koəkəyon tərəfo ımrujnə idə ruji Xıdo Rəsul(s) qiramiyə kinə iyən dınyo şiəyon 1-nə İmom Həzrəte Əli(ə) qiramiyə həyot həmro moəku bıə ruji sorqərdışi bə şımə xususi bə həmmə tolışə jenon və tolışə inəon təbrik ərz kardəm, Həzrəti sayədə bıbən.

komment