fev 15, 2020 21:49 Asia/Tehran
  • Huccətul islam vəlmuslimin Seddiği: əsri muğavilə Trampi rısvoş karde.

Tehroni cumə nımoji xətib, əsri muğavilə bo Amerkə prezidenti qıləy rısvoçiyəti hisobış varde.

Huccətul İslam vəlmoslemin Kazım Seddiği zinə Tehroni cumə nımojədə əlovəş karde: əsri muğavilə bois bıə ki islam dınyoədə qıləy yolə hərəkət icod bıbu ki oxoyədə ım sionist-Amerkə plani bə fayə nırəse bois bəbe.

Tehroni cumə nımoji xətib təkidış karde: Amerkə be ədəbə prezidentəti ım plan ısət həm məğlub bıə boçi ki be hisob kitob çı Fələstini şəhrvandon kə və sərzəmini bərbod doe holədəy.

Huccətul İslam vəlmoslemin Seddiği ijən bə İronədə islamiyə şura məclesi səçın işorəş karde və votışe: yonzə minə məcles bəpe de milləti iradə və hac Ğasım Suleymani xoni erj həmohənq təşkil bıbu və millət bə həmonə namzədon sədo bıdən ki xaric dıl bastə nıbun.

Feverali 21 İronədə məclesi 11-nə dıvrə səçın və intixabat bərpo bəbe.

təğ

komment