fev 17, 2020 23:54 Asia/Tehran
  • Əli Laricani və Bəşar Əsədi miyono vindemon; de terrorizm mubarizə meydonədə Tehron ijən Dəməşğiku himoyədorəti kardedə.

Dəməşğədə İroni islamiyə şura məclesi rəis və Suriyə prezident de yande vindemon və muzakirəşon karde.

Bə İrib raporti əsos, Əli Laricani və Bəşar Əsəd bə muxtəlif məsələon xusosi de terrorizm mubarizə barədə zəruriyati təkid kardışone.

Əli Laricani votışe: əmə xatircəmimon ki Suriyə ıştə həmmə sərzəminon çı terroriston dastiku xilos bəkarde.

Bəşar Əsəd həm terroristonku himoyədorəti karde xoto bəzi məntəğə kişvəron nadırıstə siyasəton tənğidış karde və votışe: Edlebədə terroriston çı Suriyə şahrvandonku bənə insoni siper istifodə kardedən.

Bəşar Əsəd ijən bə Suriyə bəzi məntəğəonədə no oromə vəziyəti dəvom işorəş karde və votışe ki jıqonə şərayeti idomə ğəbul kardə nin ni və əmə çı Suriyə milləti əmniyyət və jimoni çı təhdidonku hifz kardedəmon.

Əli Laricani ki zinə bə Suriyə səfərış karde de ım kişvəri məclesi rəis Həmode Səbağ vindemoni cərəyonədə həm bə İron və Suriyə 2 tərəfi əloğəon inkişofi işorəş karde.

Həmode Səbağ həm ım vindemonədə bə Təkfiri terrorçiyon vədə Suriyə hərbiçiyon mıtləğ səbarzəti təkidış karde.

Suriyəku İroni islamiyə şura məclesi rəis bə Livan varid be.

təğ

komment