fev 20, 2020 23:36 Asia/Tehran
  • Səçınədə İroni milləti hərorətinə iştirok çı Amerkə ğeyzin karde bois bıdə.

İroni prezident votışe: İroni millət maştə de vəhdət i bemoni ijən bə Amerkə ıştə zu və ğudrəti nışo dodən.

İroni prezident, zinə dıvlət kabinet iclosədə bə məcles iyən çəy ğudrət işorəş karde və votışe: İroni millət maştə de səçınədə əzəmətinə iştiroki ijən deşmənon nomid bəkamon.

Tojədən İroni islamiyə şura məclesi rəis Əli Laricani həm bə məclesi ğudrət iyən səçınədə milləti hərorətinə iştiroki miyoni rabitəon işorəş karde və votışe: maştə voni səçınədə milləti iştirok Amerkə tərəfo anti İron makzimum fişar metodi məğlub kardedə.

Əli Laricani təkidış karde: Amerkə oğo bıə ki səçınədə milləti əzəmətinə iştirok yəni İroni nizomi ğanuni bey çən pidəşon de har şivə ıştə xəbisə siyasəton icra kon.

Əli Laricani votışe: Amerkə dılış heste ki səçınədə İroni milləti iştirok kam bıbu ta çəyku bənə əbzar anti İron planonədə istifodə kon.

İroni islamiyə şura məclesi rəis təkidış karde ki maştə İroni millət bə Amerkə tələbi əks və deştə hərorətinə iştirok iyən milli vəhdət iyən huşinəti ijən deşmənon məğlub bəkan.

təğ

komment