fev 22, 2020 23:19 Asia/Tehran
  • İronədə zinə ruji hərorətinə səçıni barədə reaksiyaon; bəzi məntəğəonədə sədoon aşmardemon və nəticə elan be.

İroni kişvər vəzarətxonə səçın mərkəzi kamissiya İroni bəzi şəhronədə sədoon aşmardımoni nəticə oşko beyku xəbəş do.

Seyed Esmail Musəvi ımruj sıb təkidış karde ki qədə qədə İroni həmmə şəhronədə parlament səçıni sədoon aşmardı sə iyən ğəti nəticə elan bıdə.

Zinə İronədə parlament 11-nə dıvrə hərorətinə səçın bərpo be; cəmaəti iştirok zinə anədə ziyod be ki sədoon qırdə karde xoto səçıni sə karde zəmon 4 kərə dıroz be iyən rəsmən intixabat zinə şəv saət sə be.

Əmmo Tehroni zinə ruji cumə nımoji xətib Ayətullah Seyed Əhməd Xatəmi bə məclesi yondə minə dıvrə səçınədə milləti əzəmətinə iştirok işorəş karde və votışe: İroni millət deştə ımiştiroki ijən mərq bər Amerkə şuari vanq iyən deşmənon həmmə xəbisə plani məğlub kardışone.

Ğayd kəmon ki İroni milləti zinə ruji hərorətinə iştirok dınyo və məntəğəon mediyaonədə hevuj forma muntəşir be.

Xusosi Tırkiyə, Pakistan, Çin, Cənubi Koreya, Yaponiya və Hindostan mediya vujnoməon ıştə məxsusə zəmon və baxşədə İroni islamiyə şura məclesi parlament səçıni barədə raportışon do.

Qırd xəbə va raportonədə bə İroni milləti hərorətinə iştiroki işorə be.

komment