fev 23, 2020 13:39 Asia/Tehran
  • Yolə rəhbəri ironi milləto təşəkkur karde iyən deşmenon fitnəqərə hərəkəton vədə bə mubarizə işarə.

İslamiyə inğilabi yolə rəhbəri,intixabati yolə imtıvonədə İroni milləti zumandə huzuriku iyən həmmə cəhətdə deşmenon su istifadə və təbliğaton de məğlubiyət dim bə dim karde xoto təşəkkurış karde və votışe:deşmeni fitnəqərə hərəkəton vədə bə məmləkəti mıxtəlif vıron zərbə jeyu həmmə bəpe,mudafiyə kardeyu huşin və hozzı bıbon.

İslamiyə inğilabi yolə rəhbəri,intixabati yolə imtıvonədə İroni milləti zumandə huzuriku iyən həmmə cəhətdə deşmenon su istifadə və təbliğaton de məğlubiyət dim bə dim karde xoto təşəkkurış karde və votışe:deşmeni fitnəqərə hərəkəton vədə bə məmləkəti mıxtəlif vıron zərbə jeyu həmmə bəpe,mudafiyə kardeyu huşin və hozzı bıbon.

İslami inğilabi yolə rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei ımruj sıb xarice feğh dərsi əvvələdə,intixabatdə,cəmaəti iştirak nıkardeyu bə əcnəbion mənfiyə hərəkəton və təbliğaton işarəş karde və votışe:ım mənfiyə təbliğat çan manq çimi bə nav təşkil və bə intixabati zəman nez beədə ve bı və intixabatiku 2 ruj bə nav qıləy noxəşi və virosi vavonədə çəvon mediyaon,intixabatdə cəmaəti iştirak nıkardeyu,hətta qədə fırsətonku həm su istifadəşon kardə.

İslami inğilabi yolə rəhbəri ,deşmenon təbliğaton kənoədə,intixabatdə cəmaəti əzəmətinə huzuri xoto mıtəalə Xıdoku şukrış karde və cəmaətiku təşəkkurış karde və votışe:Xıdavəndə xalığ iradəş kardə ım milləti səbarz bıkə.

Yolə rəhbəri,deşmenon de İroni millət deşmenəti kardeş fəğət bə ixtisadi,mədəni, və dini iyən inğilabiyə bovəon məhdodış nıznə və əlavəş kardə əvon hətta de İroni milləti intixabat(səçın) həm muxalifin,çun ki pidəşon ni milləti iştirak karde dini nomo,rəy ğoti kənoədə inğilabi xıdmətdə bənə qıləy həğiğət ğeyd bıbo.

Həzrət Ayətullah Xamenei islami nizomədə intixabati bərpo kardeş,dini de ozodəti və muxalifət karde həxədə deşmenon idda botil əkəş zınə və votışe:intixabat islamiyə Respublikaədə nışon dodə ki din,həmmə cəhətdə qıləy komilə demokratiya nımonəy və dəvardə 41 sorədə 37 qılə intixabat bərpo karde,demokratiya iyən bə milləti sədo ehtrom kardeyu islami nizomi ciddiyə bovəonku hikayət kardə.

İslami inğilabi yolə rəhbəri həmməku dəvətış karde deşmeni bıznən və çəy vədə huşin bıbən və əlavəş kardə İroni mıxtəlif məsəlon vədə deşmenon çandə həzo hərəkəti vədə İroni millətdə bəpe milyonon nəfər mudafiyə kardeyu hozzı və təbliğatinə baxşonədə iyən millətiyu cur bə curə fəaliyyəton əncom doeyu hozzı bıbon.

 

təğ

komment