fev 24, 2020 23:30 Asia/Tehran
  • İronədə Koronovirusiku oxonə xəbəon.

Bə İroni səhiyyə vəzarətxonə elani əsos, İronədə korona virusi nəticədə mardə kəson miğdor bə 8 nəfər rəse iyən detosə bə ısət 43 nəfər həm bə ım virusi mıbtəlo bıdən.

Əmmo Bəğdadədə həm İroni səfir və Bəğdadi səhiyyə rəsmi şəxson korona virusi oxonə vəziyəti barədə de yande muzakirəşon karde.

İrəc Məscedi ım vindemonədə elanış karde ki İrağədə imkanat və təchizaton kam bey xoto detosə 2 haftə zəmini sərhəddonku bə Ətəbat Aliyat iyən İrağ musafiron və zairon səfər ğədəğən be.

Kabulədə həm İroni səfarət konsul fəaliyəton tətil be.

Əmmo Çiniku oxonə xəbə ome ki detosə bə ısət 75 həzo nəfəriku vey Çini şəhrvandon bə korona virusi mıbtəlo bıdən ki çəvonku təğribən 24 həzo nəfər damon bıdən.

Çini prezident rəsmən ım kişvərədə korona virusi bənə vey yolə səhiyyə bıhrani bə hisobış varde.

Cənubi Koreyaku həm xəbə ome ki 7 nəfər ım kişvərədə korona virusi xoto mardən; Cənubi Koreyaədə foğəladə vəziyət elan be.

komment