fev 26, 2020 23:31 Asia/Tehran
  • Korona  virusi  vey qəte xoto məntəğə həmkarion zərruriyati; İronədə komilə hozzoəti.

İroni prezident bə İroni səhiyyə sistemi komilə hozzoəti virusi vəy qəte xoto işorəş karde və votışe: İroni noxəşəxonəon de komilə təchizaton və səhiyyə imkanaton de ım virusi mubarizə bardedən.

Həsən Ruhani Tehronədə de korona virusi mubarizə barədə məxsusə şura iclosədə bə İroni həmmə təşkilat və vezarətxonəon miyono komilə həmkarion təkidış karde.

Ruhani ım virusiku sue-istifodə karde xoto deşmənon tərəfo İronədə fobiya icod karde məhkum və votışe: anti İron mediyaonədə bəyon bıə mətləbon be əsosin iyən eteboş ni.

Prezident Ruhani votışe: ome haftəku İronədə həmmə şeyon iyən həmmə bərnaməon addi və normal bəbe.

Əmmo bə İroni səhiyyə vəzarətxonə məelumat ərosnə mərkəzi oxonə elani əsos İronədə 95 nəfər korona virusi qəteşone ki çəvonku 15 nəfər mardən.

Tojədən İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif qıləy Twitter mesajədə bə məntəğədə korona virusi rəvoc bey işorəş karde və votışe: de korona virusi mubarizə barədə xoto həm bənə de terrurizm mubarizə barədə bəpe İrğ-ğom və din iyən sərhəddonku bə kəno koalisiya icod bıbu.

Xəbə ome zinə həm Ankaraədə İroni səfir və Tırkiyə səhiyyə vəzir korona virusi barədə iclos bərpoşon karde.

Zinə İroni milli əmniyyət aliyə şura sərkatib Əli Şəmxani həm de korona virusi bəhonə anti İron tojə hərəkəton tənğidış karde və votışe: əvon pidəşon de korona virusi bəhonə anti İron makzimum təziğon komil kon.

təğ

komment