fev 27, 2020 11:34 Asia/Tehran
  • De Həzrət imom Əliyən-Nəği(ə) şəhodəti sorəqardışi mınosinəti səbəsəloməti.

Imruj 5 şanbə, hicri ğəməri 1441 nə sori Rəcəbə manqi 3 bərobər de milady 2020 minnə sori Fevralə manqi 27, dınyo şiəyon 10 minnə imom Həzrət imom Əliyən-Nəği(ə) şəhodəti sorəqardışe.

İmom Əliyən-Nəği(Ə) hicri ğəməri 212 minnə sori Mədinə şəhri ətofdə bə dınyo omə və ıştə əzizə dədə İmom Cəvad(ə) hidayətonku istifodəş karde.

Həzrət ıştə əzizə dədə şəhodəti bəpeştə islamiyə ictimaiyəti imomət və rəhbərətiş bə ohdə qəte.

İmom Əliyən-Nəği(ə) məşhurə ləğəbonku "Hadi" yani hidoyət əkə mənoədəy.

İmom Hadi(Ə) bo həğiğiyə islami sima nışo doeyro veyə cəhdış karde.

Həzrət əğidəvi, fiki ya xot ictimaiyəti mıxtəlif məsəlon barədə veyə iclosonış bərpo karde və ım iclosonədə bə kali soalon iyən şubhəon cəvob ədi.

Elm iyən ədəbı yolonku veyni İmom Əliyən-Nəği(ə) tono qırdə əbin və Həzrəti mislış nıbə elmonku istifodə əkin.

İmom Hadi(ə)-i veyə elm iyən co tərəf cəmaəti miyonədə bıə veyə mahbubiyət Əbasi hakimon kin-kudurəti bois be, anədə ki nəhayətədə ım zalimon de qıləy xəbisə plani həzrətışon bə şəhodət rosine.

İron İslam Respublika telerədio tərəfo ijən Həzrət imom Əliyən-Nəği(ə) şəhodəti sorəqardışi bə həmmə mıslmonon və dınyoədə bıə qırd ozodpərvəron səbəsəloməti dodəmon.

komment