fev 27, 2020 23:45 Asia/Tehran
  • Ruhani: Amerkə ıştə kişvərədə bıə noxəşon marde fikədə bıbu; İronədə korona virusi nəticədə mardə kəson miğdor.

İroni prezident bə İroni daxıli koonədə Amerkə mıdoxiləon işorəş karde və votışe: Amerkə ıştə kişvərədə anfulanza nəticəku çand həzo mardə kəson fikədə bıbu.

Həsən Ruhani, zinə dıvləti kabinet iclosədə bə korona virusiku deşmənon sue-istifodəon işorəş karde və votışe: ım virus bəpe bənə qıləy silah və bəhonə İronədə ko və iğtisodi tətil karde nıbu.

Ruhani təkidış karde: bə statsikaon əsos, Amerkədə tojə soronədə 12 detos 100 həzo nəfər anfolanza qəte nəticədə mardedən.

Ruhani votışe: Amerkə və İroni deşmənon dəvardə 2 sori mıddətədə deştə təbliğ və təhrimon pidəşone İronədə iğtisodi tətil kon əmmo de milləti huşinəti ım plan məğlob bıə.

İroni prezident bə İronədə lozimə tədbiron de korona virusi mubarizə barədə işorəş karde və votışe: korona de İroni millət və dıvləti miyono həmkari və həmohənqion məhv bə nine.

Tojədən İroni xarıci vəziri siyasi muavin Seyed Əbbas İrağçi həm bə İronədə korona virusi rəvoc beyku Amerkə rəsmi şəxson xoşhal bey xəbisə hərəkəti işorəş karde və votışe: jıqonə rəftoron iyən milləti renciku Amerkə rəsmi şəxson şoyvonti həğiğətən təəsufin və ğeyri insoniye.

Əmmo bə İroni səhiyyə vəzarətxonə oxonə elani əsos İronədə detosə bə ısət 139 nəfər korona virusi qəteşone ki çəvonku 19 nəfər mardən.

komment