mar 02, 2020 23:37 Asia/Tehran
  • İronədə bə koronavirusi mıbtəlo bıə kəson miğdor ziyod be.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde ki İronədə 978 nəfər bə koronavirusi mıbtəlo bıdən.

Bə oxonə raporti əsos de təəssufi detosə bə ısət İronədə 54 nəfər koronavirusi xoto mardedən əmmo 175 nəfər həm çəvon şərayeti çok bey bəpeştə noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıdən.

Əmmo İronədəde koronavirusi mubarizə barədə xoto əzəmətinə hərəkəton muxtəlif təşkilaton tərəfo dəvom kardedə.

Bə tojə raporti əsos İroni sepah təşkilat həm de koronavirusi mubarizə barədə məxsusə ğərolqoh icodış karde.

Sepah de bəyaniyə vasitə elanış karde ki ım təşkilat detosə kronavirusi kamilən kontrol karde iyən İronədə normal şərayeti icod karde zəmon bəştə fəaliyəti dəvom dodə.

Sepah ım bıhrani qıləy beynəl xalğ muşkil bə hisobış varde ki de sepah və İroni milləti təcrubəonku hukmən həl kardənine.

təğ

komment