mar 24, 2020 23:57 Asia/Tehran
  • Ruhani: Amerkə bə İroni humanitarə koməkon vığande tarixədə qıləy du-təlbis sıxanone.

İroni prezident de koronavirusi mubarizə barde barədə Amerkə bə İron humanitarə koməkon vığande tarixədə yolə duə vujəti və hisobış varde.

Həsən Ruhani zinə dıvlət kabineti iclosədə əlovəş karde: Amerkə tərəfo bə İron vardə fişar sanksiyaon bois be ki de koronavirusi mubarizə barde meydonədə bo İron problemoni icod kə.

Ruhani təkidış karde ki Amerkə karde bəzne nat və bank iyən maliyə cəhəto İroni vədə bıə təhrim məhdudiyəton peqəte bə İron komək bıkə.

Tojədən Holəndiyaədə bıə İroni səfir Əli Çeqini həm bə Amerkə anti İron təhrimon işorə və təsdiğış karde ki İron həmzəman de koronavirus və Amerkə sanksiyaon mubarizə barde holədəy.

Bosniya və Herseqovniyaədə İroni səfir Məhmud Heydəri həm Amerkə anti İron sanksiyaonış ğeyri ğanuni, ğeyri insoni və ğeyri əxloği bə hisobış varde.

Xəbə ome ki İ Bıə Milləton Təşkilatədə bıə Çini nımuyəndə Janq Con həm ijən bə anti İron sanksiyaon ləğv bey zərruriyati təkid iyən ım sahədə Çini diplomatik fəaliyəton işorəş karde.

təğ

komment