mar 25, 2020 23:17 Asia/Tehran
  • 9000 nəfər nezi İronədə bə koronavirusi mıbtəlo bıə kəsonku çok bin.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde ki detosə bə ısət 8913 nəfər İronədə bə koronavirusi mıbtəlo bıə kəsonku çok bin.

Bə oxonə raporti əsos İronədə 24811 nəfər koronavirusi qəteşone ki çəvonku de təəssufi 1934 nəfər mardən.

Əmmo koronavirusi qəte kəson çı səlomətə cəmiyətiku co karde plani çərçivədə həm xəbə ome ki 41 milyon səfəriku vey çı İroni şəhrvandon səlomət kontrol be.

İronədə de koronavirusi mubarizə barde çərçivədə həm fəaliyəton de millət, dıvlət və hərbi təşkilaton miyono bıə zumand və təsirinə həmkarion dəvom kardedə.

Əmmo İroni ərtış ğıvvon həmohənqəkə ğərorqo muavin qeneral Səyyari tojədən bə de koronavirusi mubarizə barde meydonədə İroni ğudrət və zərfiyəton işorə və təkidış karde: de ım virusi mubarizəon kamilən bə oxo rosniye faxti İroni ərtış çı İroni milləti kənoədəy və həmzəman bə harcurnə təhdidon de zumandəti reaksiya nışo bədoy.

İroni sepah təşkilat həm xəbəş do ki ımrujnə rujiku İronədə biyolojik mudafiə milliyə manevr İronədə bərpo bıdə.

Qeneral mayor Pakpur ım manıvri çərçivədə bə İroni 3 həzoku vey məntəğəon infiksiya karde işorəş ka.

Xəbə ome Hindıstani farsi zıvonon həm ıştə 2 minə humanitarə koməkonış bə İron vığandedən.

təğ

komment