mar 26, 2020 23:49 Asia/Tehran
  • İronədə bə koronavirusi mıbtəlo bıə kəson çok bey dəvom kardedə.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: detosə bə ısət 9625 nəfər İronədə bə koronavirusi mıbtəlo bıə kəson çok bin.

Bə oxonə raporti əsos İronədə detosə bə ısət 27 həzo nəfəriku vey koronavirusi qəteşone ki çəvonku 2077 nəfər mardən.

Məxsusə anti koronavirusi çərçivədə həm təğribən 47 milyon nəfər çı İroni şəhrvandon səloməti kontrol be.

İroni millət, dıvlət və hərbiçiyon miyono əloğəon jentonədə bıə həmkari həm dəvom kardedə.

Xəbə ome ki İroni Cənub Ğərb Xozıstanədə cıvonə təyev eksperton və mıhəğiğon muvəffəğ bənə qıləy anti koronavirusi metodi peydo kon ki koronavirusi nəticədə marqiku kam kardedə.

Əmmo İroni islamiyə şura məclesi rəis Əli Laricani tojədən təsdiğış karde ki de koronavirusi mubarizə barde meydonədə İron çı dınyo vey kişvəron muğaisədə nav dəştə kişvər koy.

təğ

komment