mar 27, 2020 11:01 Asia/Tehran
  • Zərif:dınyo ğoldorə sanksiyaon vədə tam nıjəno.

İron İslam Respublika xarici koon vəzir zinə şanqo qıləy tuviteriyə mesajədə işarəş karde hətta Amerkə dınyoədə bənə həmməysə yolə ixtisadış bıə məmləkət de korona virus mubarizə bardeyu bə beynəlxalğə koməkon ehtiyociş heste və beynəlxalğə səthədə bə ictimaiyətonku tələbış karde,Vaşinqtonı sank siyaon vədə tam nıjəno.

İron İslam Respublika xarici koon vəzir zinə şanqo qıləy tuviteriyə mesajədə işarəş karde hətta Amerkə dınyoədə bənə həmməysə yolə ixtisadış bıə məmləkət de korona virus mubarizə bardeyu bə beynəlxalğə koməkon ehtiyociş heste və beynəlxalğə səthədə bə ictimaiyətonku tələbış karde,Vaşinqtonı sank siyaon vədə tam nıjəno.

Bə İRNA xəbon əsosi Zərif, tuviter səhifədə  de korona virus mubarizə bardeyu,Amerkə prezdent Donald Trampi, Cənubi Koreyaku komək tələb karde barədə işarəş karde və nıvıştışe korona  bə dınyo yolə ziyanon rosne holədəy və heç qılə məmləkət əmonədə ni.

 Hətta dınyoədə həmməysə yolə ixtisadış bə məmləkət həm de korona virus mubarizə bardeyu bə cokəson komək ehtiyociş heste

Jıqo qıləy şərayetəndə Vaşinqton bə İroni zid ixtisadiyə terarizmi vəy qətedə ni.

Zərif ıştə nıvıştəyon dəvomədə əlavəş kardə aya,Amerkə qıləy ğət nıbə noxəşəti domoədəy?

Ğoldorə sanksiyaon bə kəno noe,əxlaği qıləy zəroriyə məsələy.

Dəvardə haftonədə dınyo məmləkəton və İronədə korona virusi pevılo be bəpeştə beynəlxalğə təşkilaton və mıxtəlif məmləkəton mincumlə Tırkiyə,Rusiyə,Pakistan və Çinı rəsmi şəxson bə İroni zid Amerkə 1 tərəfə və ğeyre ğanoniyə sanksiyaon ləğv beşon tələb kardə be.

Vaşinqtonı 1 tərəfə və zılminə sanksiyaon ki muhimmə ehtiyacon və hətta dəmon və tib təchizatonku iborəte İroni millətiyu məxsusən bə korona virus dıço bə kəsonru veyə problemış icod kardə.jıqo qıləy şərayetəndə Amerkə prezdent Donald Tramp dəvardə cumə ruji işarəş karde,bə İroni zid sanksiyaon peqəteədə muxalife.

Bə İroni zid sanksiyaon ləğv kardeyu beynəlxalğə tələbon kənoədə Amerkə dəvardə rujonədə İroni çan qılə şəxsiyyət iyən şirkətış de sanksiya dim bə dim kardə.

 

komment